Интернет програмиране

Интернет програмиране, HTML, CSS, Java Script

Техния живот е в Интернет

Интернет програмирането

включва изучаване на отделни езици, които самостоятелно или в комбинация с други езици могат да се използват за създаване на Интернет страници (Уеб страници). Следва предложение за учебна програма по Интернет  програмиране, създадена на основата на утвърдената програма от

Министерство на образованието и науката (МОН)

и с добавен раздел – PhP. Моля Ви да разгледате разделите и да решите какво Ви е необходимо. Ако не сте се занимавали с HTML е необходимо да се започне с курс именно от този раздел.

 „Интернет програмиране“ HTML, CSS, Java Script, PhP” – Учебна програма по дисциплината

Утвърдена от Министерство на образованието и науката по принцип през 2012 г., професионално направление „Компютърни науки“.

Наименование на разделите и темите

Раздел I. Езикът HTML

1. Основи на уеб дизайна:

- същност на World Wide Web (WWW);
- компоненти на WWW: структурни (Internet, уеб сървъри, браузъри) и семантични (http, HTML, URL, URI);
- развитие на WWW – Web 1.0, Web 2.0 и Web 3.0;
- уеб сайтове и уеб приложения;
- уеб архитектури – сървър-клиент архитектури, многослойни уеб архитектури;
- GET, POST, HTTP Status Codes, Cookies;
- инструменти за разработка и уеб дизайн (Edit + Ivewver.)

2. Основи на HTML/HTML5:

- същност и синтаксис на езика HTML; структура и съдържание на HTML документ; тагове (tags), атрибути и събития (events);
- основни HTML тагове; атрибути на тагове; начини за дефиниране на цвят;
- тагове (етикети) за изобразяване на текст: параграфи; ръчно прекъсване на ред; форматиращи тагове; подредени и неподредени списъци; хипервръзки;
- тагове за изображения; хоризонтална линия.

3. Таблици в HTML 5

– прости таблици, пълни таблици.

4. Формуляри (форми) в HTML 5:

- текстови полета (textbox, textarea, password); етикети; скрити полета;
- бутони, списъчни полета (падащи списъци, списъци с множествен избор), кутии за отметка (check boxes), радиобутони, плъзгачи (sliders) и кутии за превъртане на стойности (spinboxes);
- нови типове входни данни; полета с валидация за e-mail, url, телефон, цвят, дата, време и др.;

5. Рамки (фреймове) в HTML 5.

Искам да завърша курс по HTML  Вие можете да заявите Вашето желание като ползвате начините за контакт с нас. Препоръчваме Ви нашата форма за онлайн контакти.

Раздел IІ. Каскадни набори от стилове CSS

Раздел IІІ. Java Script

Раздел IV. PHP

Присъствени курсове:  (Център по компютърно обучение “Прогрес”) Дневни, вечерни, събота-неделя, групови (до 5 курсиста), индивидуални, район – София.

Дистанционни: Безплатно включване,  време на провеждане на лекции – по споразумение, за цялата страна.

1 comment for “Интернет програмиране

Leave a Reply