Каскадни набори от стилове CSS – дистанционно обучение

CSS - онлайн обучение

CSS – онлайн обучение

Програма за онлайн и присъствено обучение по каскадни набори от стилове.

При управление на форматите на един HTML документ е възможно да се ползва допълнителен файл с разширение CSS. В самия HTML документ можем да посочим пътя към този файл. По такъв начин самия HTML код се “разтоварва” от често повтарящи се команди за форматиране, обема на страницата става максимално малък и по този начин се съкращава времето за достъп до страницата. CSS технологията е в състояние на постоянно усъвършенстване.

Раздел I. Езикът HTML

Раздел IІ. Каскадни набори от стилове CSS

1. Основи на каскадните набори от стилове (Cascading Style Sheets -CSS):

- същност, необходимост от използване, предимства на CSS;
- синтаксис на CSS: селектори и декларации (свойство + стойност); CSS коментари;
- създаване и употреба на CSS стилове; прости примери;
- селекторите id и class;
- начини за вмъкване на CSS в HTML документ: външен набор (таблица) от стилове (External style sheet); вътрешен набор от стилове (Internal style sheet) и вграден стил (Inline style).

2. Основни CSS свойства:

- CSS свойства за фон (background), текст (text), шрифт (font);
- псевдокласове; задаване стил на хипервръзките: нормална (непосетена); посетена; посочена (hover); активна връзка;
- задаване стил на подредени и неподредени списъци; изображения като водещи символи (list-style-image);
- задаване стил на таблици – дебелина и цвят на рамката, свиване на рамката до единична линия, широчина и височина на таблицата, подравняване на текста, уплътняване на клетката (разстояние от съдържанието до границите на клетката – Padding), цвят на текста и фона и др.

3. Моделът „кутия” в CSS:

- същност на модела „кутия” (Box Model); основни елементи на кутията;
- широчина и височина на елемента;
- рамка (Border) – стил, широчина, цвят, стилове на всяка от страните на рамката, обобщено свойство border;
- очертания (Outline) – стил, широчина, цвят, обобщено свойство outline;
- поле (Margin) – мерни единици (px, pt, cm, % и др.); полета на всяка страна на кутията; обобщено свойство margin;
- уплътняване (Padding) – мерни единици; разстояния от съдържанието до всяка страна на кутията; обобщено свойство padding;
- препълване на кутията (overflow).

4. Разширени възможности на CSS:

- групиране и влагане (nesting) на селектори;
- допълнителни свойства за размери: минимална и максимална височина/широчина;
- показване (display) и видимост (visibility);
- позициониране в CSS – статично, фиксирано, относително и абсолютно; подреждане в дълбочина (z-index); плаващо позициониране (float, clear).

5. Нови възможности в CSS 3:

- нови селектори;
- рамка със заоблени ъгли (border-radius); кутия със сянка (box-shadow); рамка от картинки (border-image);
- нови свойства за фон – градиентен фон, множество изображения за фон, промяна размера на фоновото изображение, обрязване на фоновото изображение (background-clip);
- непрозрачност (opacity); пример за промяна на прозрачността при преминаване на мишката над изображение (hover ефект);
- текстови ефекти; шрифтове (свойство @font-face);
- 2D и 3D трансформации;
- ефекти на преход (transitions); анимации;
- многоколонен текст;
- потребителски интерфейс – възможност за промяна на размерите на елемент от потребителя (resize); нагаждане на елементи в област (box-sizing); отместване на контура (outline-offset).

Раздел IІІ. Java Script

Присъствени курсове:  (Център по компютърно обучение “Прогрес”) Дневни, вечерни, събота-неделя, групови (до 5 курсиста), индивидуални, район – София.

Дистанционни: Безплатно включване,  време на провеждане на лекции – по споразумение, за цялата страна.

1 comment for “Каскадни набори от стилове CSS – дистанционно обучение

Leave a Reply