Онлайн обучение – Java Scripts

Java Script, обучение, курсове, Интернет, уеб страници

Java Script може всичко!

 

 

Раздел I. Езикът HTML

Раздел IІ. Каскадни набори от стилове CSS

Раздел IІІ. Java Script

1. Основи на JavaScript:

- същност, характеристики и възможности на JavaScript; предимства и недостатъци; JavaScript и ECMAScript;
- вмъкване на JavaScript в HTML документ; управление на HTML елементи; места за поставяне на код на JavaScript в HTML документ: в заглавната част (head); в тялото (body); във външен файл (.js); извеждане на текст; прости примери;
- синтаксис на JavaScript; оператори (statements); програмен код; блокове; коментари; чувствителност към регистъра на буквите и излишните интервали и редове (white space); преминаване на нов ред в рамките на един оператор; специални символи.

2. Линейни алгоритми:

- деклариране на променливи, типове данни;
- оператори за присвояване, аритметични оператори, унарни оператори за инкрементиране/декрементиране, оператор за конкатенация (сливане на символни низове).

3. Разклонени алгоритми:

- оператори за сравнение, логически оператори, условен оператор;
- условни конструкции if- else и switch.

4. Диалогови кутии (popup boxes): за предупреждаване (Alert box), потвърждаване (Confirm box) и запитване (Prompt box).

5. Функции – дефиниране и извикване; оператор return.

6. Циклични алгоритми:

- конструкции за цикъл while и do..while;
- конструкции за цикъл for и for..in;
- оператори за прекъсване на цикъл break и continue;

7. Работа със събития (events) в JavaScript:

- прихващане на събитие (onClick, onMouseOver и т.н.);
- приложения на събитийното програмиране – промяна на изображение при Mouse Over, промяна на стила на списък при зареждане на страницата и т.н.

8. Обекти в JavaScript:

- обекти, свойства (properties) и методи (methods); дефиниране на обекти;
- вградени обекти: масив (Array); низ (String); дата (Data); математически функции (Math); шаблонни изрази (RegExp).

9. Управление на HTML документи с JavaScript:

- същност на DOM (Document Object Model);
- достъп до DOM дървото с JavaScript.

10. Нови възможности на JavaScript за HTML 5:

- нови JavaScript API-та;
- нови селектори;
- създаване на Canvas изображение с JavaScript;
- асинхронна работа с нишки в JavaScript;
- влачене и пускане (drag and drop);
- съхранение на данни с HTML5;
- разширения на HTML DOM дървото.

11. Основи на jQuery:

- JavaScript библиотеки (Prototype JS, jQuery, MooTools, Dojo, YUI, KendoUI); въведение в jQuery;
- jQuery селектори и манипулация на DOM дървото;
- jQuery събития и прихващане;
- jQuery шаблони (templates);
- jQuery потребителски интерфейс (UI), ефекти, взаимодействия, widgets.

Присъствени курсове:  (Център по компютърно обучение “Прогрес”) Дневни, вечерни, събота-неделя, групови (до 5 курсиста), индивидуални, район – София.

Дистанционни: Безплатно включване,  време на провеждане на лекции – по споразумение, за цялата страна.

1 comment for “Онлайн обучение – Java Scripts

Leave a Reply